Knowledgebase
Article

DMCA.com Luk Om - Katha LP Tim ©
Copyright @2018 Thai Amulets Co Ltd. (All Rights Reserved)
Article Date : 14 March 2012
Article Author : Chris Jones


Luk Om Katha - Luang Phor Tim

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ( 3 จบ )
พระพุทธังอาราธนานัง พระธัมมังอาราธนานัง พระสังฆังอาราธนานัง
พระพุทธังคะนาคะถามิ พระธัมมังคะนาคะถามิ พระสังฆังคะนาคะถามิ
พระพุทธังอาราธนานัง อะนะภาเวหะ กุเลมาโส โสมาเลกึงกะระนัง
พระธัมมังอาราธนานัง อะนะภาเวหะ กุเลมาโส โสมาเลกึงกะระนัง
พระสังฆังอาราธนานัง อะนะภาเวหะ กุเลมาโส โสมาเลกึงกะระนัง
นะชาลิติ นะชาลิติ นะชาลิติ มะอะอุ มะอะอุ มะอะอุ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธ นะชาลิติ อะนัตตา อะกุสะลา นะโมพุทธายะ
Pra Buddhung Aratananung
Pra Dharmung Aratananung
Pra Sungkung Aratananung

Pra Buddhung Kana Katami
Pra Dharmung Kana Katami
Pra Sungkung Kana Katami


Pra Buddhung Aratananung
Ana Paveha Gu Lay Maso
Somalay Krung Ga Ra Nung


Pra Dharmung Aratananung
Ana Paveha Gu Lay Maso
Somalay Krung Ga Ra Nung
Pra Sungkung Aratananung


Ana Paveha Gu Lay Maso
Somalay Krung Ga Ra Nung


Na Cha Li Ti
Na Cha Li Ti
Na Cha Li Ti


Ma A U
Ma A U
Ma A U


Arahung Summa Sum Buddho
Na Cha Li Ti Anutta
A Gu Sla Namo Buddha Ya