Websites :
Currency:
Katha Luang Phor Daeng11 February 2012Chris Jones

Katha for LP Daeng - Wat Khao Bandai-It

 

  • " หะอิอะปะ พุทธสังมิ นะชาลีติ · เอหิมาเรติ นะโมพุทธายะ มะอะอุ · เอ อะ มะ อุ "

  • hà-i-a-bpà pút-tá-săng-mí ná-chaa-lee-dtì · ay-hì-maa-ray-dtì ná-moh-pút-taa-yá má-a-u · ay a má u